บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ OdooPortal

  info@dataroot.asia     

  063-216-1166

 

บริการในส่วนนี้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่ได้รวมในแพคเกจ)

Consultancy

บริการใช้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน

Implementation

ให้คำปรึกษา และวางระบบ ERP ให้กับองค์กร


Functional Training

อบรมผู้ใช้งานให้มีความเข้าใจ และสามารถใช้งาน ERP ได้อย่างเหมาะสม


Configuration

ตั้งค่าเริ่มต้นระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของพนักงานแต่ละแผนก


Data Importing

นำเข้าข้อมูลที่เป็นตัวตั้งต้นระบบ (Master Data) เช่น ข้อมูล ลูกค้า คู่ค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา


Support / Help Desk

บริการให้คำแนะนำการใช้งาน แก้ปัญหาต่างๆ ผ่านระบบ Issue Tracking, Chat, Call


Customization

บริการแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

Module Development

เพิ่ม ปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยโปรแกรมเมอร์ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละเจ้า

Form / Report

แก้ไขแบบฟอร์ หรือรายงาน ตามความต้องการของลูกค้า

System Integration

เชื่อมต่อระบบ Odoo ERP เข้ากับระบบอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ เช่น ระบบ POS, MRP, E-Commerce

Data Migration

นำเข้าข้อมูลธุรกรรม เช่น ใบขาย ใบสั่งซื้อ จากระบบเก่า เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Odoo ERP

50,000+ companies run Odoo to grow their businesses.

Join us and make your company a better place.